รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มสด. ร่วมประชุมจุดประกายขยายแนวคิด “Start up : PES เพื่อการท่องเที่ยวกระบี่อย่างยั่งยืน”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในฐานะประธานกรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) เข้าร่วมประชุมจุดประกายขยายแนวคิด “Start up : PES เพื่อการท่องเที่ยวกระบี่อย่างยั่งยืน” เป็นโครงการตอบแทนคุณระบบนิเวศตามหลักการ PES (Payment for Ecosystem Services) ภายใต้หลักการสำคัญ คือ การส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้องให้ตระหนักถึงต้นทุนด้านบริการระบบนิเวศและยินดีจ่ายค่าตอบแทนในรูปแบบการอนุรักษ์แบบต่าง ๆ ณ โรงแรมรายาวดี รีสอร์ท จังหวัดกระบี่ ระหว่างวันที่ 23 – 24 พฤษภาคม 2560


Warning: Undefined global variable $s_blog_enable_comments in /hostdata/WebhostOrg02/president/public_html/main/wp-content/themes/plant/comments.php on line 17

Warning: Undefined global variable $s_footer in /hostdata/WebhostOrg02/president/public_html/main/wp-content/themes/plant/footer.php on line 26