ประชุมการรายงานผลของคณะทำงานปรับปรุงระบบบัญชี บริษัท โรงสีข้าวสวนดุสิต จำกัด

ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุม เรื่อง การรายงานผลของคณะทำงานปรับปรุงระบบบัญชี บริษัท โรงสีข้าวสวนดุสิต จำกัด เพื่อให้การจัดทำบัญชีของบริษัทฯ สอดคล้องกับระบบบัญชีของมหาวิทยาลัยฯ โดยมีผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต (เดิม) ชั้น 1 เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2560