ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการเงิน ทรัพย์สิน และงบประมาณ มสด. ครั้งที่ 8(22)/2560

นายนิคม กฤษณรังคุณ ประธานคณะอนุกรรมการด้านการเงิน ทรัพย์สินและงบประมาณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการเงิน ทรัพย์สินและงบประมาณ ครั้งที่ 8(22)/2560 โดยมีวาระสำคัญ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (รอบ 6 เดือน) สำนักกิจการพิเศษ รายงานการบริหารงบประมาณด้านการวิจัย ณ ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม 2559-31มีนาคม 2560) ฯลฯ ณ ห้องประชุมลิขิต 2 โรงแรมสวนดุสิต เพลส วันที่ 18 พฤษภาคม 2560 (ภาพ/ข่าว : พศิน)