สนม.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ การจัดทำบัญชีเกณฑ์คงค้าง

วันที่ 17 พฤษภาคม 2560 ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำบัญชีเกณฑ์คงค้าง ซึ่งการจัดงานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้ผู้บริหาร และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย สามารถจัดทำงบการเงินได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐ รวมถึงให้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน โดยมีหัวข้อบรรยาย ดังนี้ แนวทางการดำเนินงานด้านการเงินและบัญชีของหน่วยงาน แนวปฏิบัติทางการบัญชี มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ การนำเสนองบการเงิน และแนวทางการตรวจสอบบัญชี ณ ห้อง 301 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน