การประชุมคณะอนุกรรมการด้านความเสี่ยง มสด. ครั้งที่ 3(4)/2560

นายณรงค์ศักดิ์ ภูมิศรีสอาด กรรมการสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิตผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านความเสี่ยง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 3(4)/2560 มีวาระสำคัญเรื่อง (ร่าง)นโยบายการบริหารความเสี่ยงประจำปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง(ร่าง)กฏบัตรคณะอนุกรรมการ ด้านความเสี่ยง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีการศึกษา 2559 และ(ร่าง)แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ห้องประชุมลิขิต 2 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 17 พฤษภาคม 2560 ( ภาพ/ข่าว:ปิยะวัฒน์ สุวรรณโยธี)