มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ศึกษาดูงาน มสด.

วันที่ 16 พฤษภาคม 2560 ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาโดยคณะกรรมการจัดการความรู้ ประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ จำนวน 40 คน ประกอบด้วย กองกลาง กอบริหารงานบุคคล กองคลัง กองพัฒนานักศึกษา กองกิจการพิเศษ กองวิเทศสัมพันธ์ กองนโยบายและแผน กองประกันคุณภาพการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา กองกิจการพิเศษ กองวิเทศสัมพันธ์ กองนโยบายและแผน กองประกันคุณภาพการศึกษา โครงการจัดตั้งกองอาคารสถานที่และบริการ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย และหน่วยตรวสอบภายใน ซึ่งได้มาศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการในด้าน “กรจัดงานพิธีการที่ดีและเป็นระบบ” ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เพื่อนำไปเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติ ณ ห้องประชุมลำพอง 2 (ภาพ/ข่าว:ปิยะวัฒน์ สุวรรณโยธี)


Warning: Undefined global variable $s_blog_enable_comments in /hostdata/WebhostOrg02/president/public_html/main/wp-content/themes/plant/comments.php on line 17

Warning: Undefined global variable $s_footer in /hostdata/WebhostOrg02/president/public_html/main/wp-content/themes/plant/footer.php on line 26