การประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณ การเงิน และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7 (11)/2560

ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณ การเงิน และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7 (11)/2560 โดยมีวาระการประชุมเรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะ ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณ การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6(10) /2560 วันที่ 19 เมษายน 2560 และเรื่องแผนการจัดหารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของหน่วยงานอิสระ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง ,นครนายก, หัวหิน, ตรัง ณ ห้องประชุมลิขิต 1 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 15 พฤษภาคม 2560 (ภาพ/ข่าว:ปิยะวัฒน์ สุวรรณโยธี)