การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนสะสมเลี้ยงชีพ มสด. ครั้งที่ 5(13)/2560

ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนสะสมเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 5(13)/2560 โดยมีวาระสำคัญเรื่อง ผลการดำเนินงาน ประจำเดือนเมษายน 2560 รายงานการชำระหนี้เงินกู้เดือนเมษายนและพฤษภาคม 2560 ของโครงการโรงสีข้าว รายงานผลการนำเงินไปลงทุน ประมาณการกระแสเงินสด และการลงทุนฯลฯ ณ ห้องประชุม 1208/1 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 15 พฤษภาคม 2560 (ภาพ/ข่าว :พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด)