การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 5(14)/2560

รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 5(14)/2560 โดยมีวาระสำคัญเรื่อง การตรวจประเมินการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556-2559 รายงานความคืนหน้าของการติดตามการค้างชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาของนักศึกษา การรายงานความก้าวหน้าการจัดทำหลักสูตรบูรณาการ ระดับปฐมวัย (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย อาจารย์พิเศษ พ.ศ. …. การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำบัญชีเกณฑ์คงค้าง ฯลฯ ณ ห้องประชุมลำพอง 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 11 พฤษภาคม 2560 ( ภาพ/ข่าว : พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด)