มสด.ร่วมพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านการต่อต้านการทุจริต ครั้งที่ 2/2560

ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ว่าที่ร้อยตรี ดร.วราธร อภิรัตน์ผู้อำนวยการสำนักงานมหาวิทยาลัย นางสาวธิดารัตน์ คำยัง ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน เจ้าหน้าที่และนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านการต่อต้านการทุจริต ครั้งที่ 2/2560 ระหว่างมูลนิธิต่อต้านการทุจริต กับมหาวิทยาลัยต่างๆ โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตร์ตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ ประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต กล่าวต้อนรับและร่วมพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในครั้งนี้อีกด้วย ณ ห้อง 4224 ชั้น 2 อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล คณะพัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา วันที่ 4 พฤษภาคม 2560 (ภาพ/ข่าว: พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด)