ประชุมรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 5(14)/2560

รศ.ดร.ศิโรจน์  ผลพันธิน  อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 5(14)/2560 โดยมีวาระสำคัญ เรื่อง  (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีการศึกษา 2559 การพิจารณาปรับเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือน ลูกจ้างประจำ จากผลการประเมินรอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2560 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย อาจารย์พิเศษ .. …. และ(ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การบริหารสวนดุสิตโพล .. ….ฯลฯ ห้องประชุมลิขิต 2 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 3 พฤษภาคม 2560 (ภาพ/ข่าว: พศิน)