สำนักกิจการพิเศษ มสด. จัดประชุมเตรียมความพร้อมการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 8(5)/2560

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2560 สำนักกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดประชุมเตรียมความพร้อมการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 8(5)/2560 ซึ่งกำหนดให้มีการประชุมในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 โดยมี ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานการประชุม และมีผู้บริหาร พนักงานสำนักกิจการพิเศษ เข้าร่วมประชุม ณ สำนักกิจการพิเศษ อาคาร 10