มสด.จัดประชุมเพื่อรับฟังแนวทางการดำเนินงานการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน (SDU QA)

ว่าที่ร้อยตรี ดร.วราธร อภิรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมเพื่อรับฟังแนวทางการดำเนินงานการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต (SDU QA) โดยมีวาระสำคัญเรื่อง ชี้แจงแนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพทางการศึกษาของมหาวิทยาลัย ในระดับหน่วยงาน ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 28 เมษายน 2560 (ภาพ/ข่าว:พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด)


Warning: Undefined global variable $s_blog_enable_comments in /hostdata/WebhostOrg02/president/public_html/main/wp-content/themes/plant/comments.php on line 17

Warning: Undefined global variable $s_footer in /hostdata/WebhostOrg02/president/public_html/main/wp-content/themes/plant/footer.php on line 26