ประชุมสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 5(11)/2560

ดร.บุญลือ ทองอยู่ นายกสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 5(11)/2560 มีวาระสำคัญเรื่อง แสดงความยินดีแด่ นายณรงศักดิ์ ภูมิศรีสอาด ในโอกาศเข้ารับประกาศนียบัตรประกาศเกียรติคุณบัตร และเข็มที่ระลึก “เสมาคุณูปการ”ประจำปี พ.ศ.2560 , การพิจารณาแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย,การพิจารณาเลือกและแต่งตั้งบุคคลตามบัญชีรายชื่อเป็นคณบดีคณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ….ฯลฯ ณ ห้องประชุมลำพอง 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 28 เมษายน 2560 (ภาพ/ข่าว :พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด)