การประชุมคณะกรรมการประเมินบุคคลเพื่อเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 3(8)/2560

รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินบุคคลเพื่อเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 3(8)/2560 มีวาระสำคัญดังนี้ ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ และสายสนับสนุน ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ แผนการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อเปลี่นสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการและสายสนับสนุน ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ฯลฯ ณ ห้องประชุมลิขิต 2 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 27 เมษายน 2560 (ภาพ/ข่าว:พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด)