การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 6(8)/2560

ศาสตราภิชานไกรฤทธิ์ บุณยเกียรติ กรรมการสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 6(8)/2560 โดยมีวาระการประชุมเรื่อง ผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบจากการประชุมครั้งที่ 5(7)/2560 , รายงานผลการเข้าร่วมโครงการเครือข่ายการจัดการความรู้นักตรวจสอบภายในระหว่างมหาวิทยาลัย , รายงานผลการสอบทานรายงานการเงิน เดือนกุมภาพันธ์ 2560 และรายงานผลการดำเนินการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ใตรมาส 2 ฯลฯ ณ ห้องประชุม Conference Room 2 ชั้น 4 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2560