การประชุมการใช้พลังงานและการสาธารณูปโภคมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 2(11)/2560

ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมการใช้พลังงานและการสาธารณูปโภคมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 2(11)/2560 โดยมีวาระการประชุม เรื่อง รายงานผลการส่งเล่มจัดการพลังงาน 8 ขั้นตอน ปีงบประมาณ 2559 กระทรวงพลังงาน , ข้อมูลสรุปปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 , ข้อมูลสรุปปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 , การดำเนินงานตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ (EE) และโครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในหน่วยงานภาครัฐ (EI) กับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน , (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง มาตรการประหยัดพลังงาน และแบบฟอร์มสำรวจข้อมูลอาคาร เพื่อจัดทำฐานข้อมูลอาคาร ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2560