ประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย มสด. ครั้งที่ 14(17)/2560

นายนิคม กฤษณรังคุณ ประธานคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 14(17)/2560 โดยมีวาระสำคัญ เรื่อง (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การดำเนินการทางวินัยของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ….(ข้อ 12 – ข้อ 44), (ร่าง) สรุปผลการดำเนินงานคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2559, (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง การเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. … ฯลฯ ณ ห้องกุมาริกา โรงแรมสวนดุสิต เพลส เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560