ประชุมคณะทำงานการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 2(6)/2560

ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะทำงานการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 2(6)/2560 มีวาระสำคัญดังนี้ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้จัดทำแนวปฏิบัติที่ดี สืบเนื่องหัวข้อการจัดการความรู้ของหน่วยงานตามกรอบการทำงานการจัดการความรู้ (หลักคิดในการเลือกทำKM/เหตุผล/ผลที่คาดว่าจะได้รับ) ฯลฯ ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย วันที่ 12 เมษายน 2560 (ภาพ/ข่าว: พศิน)