การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 4(13)/2560

รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 4(13)/2560 โดยมีวาระสำคัญเรื่อง รายงานความก้าวหน้าโครงการ “การพัฒนากลยุทธ์แบรนด์ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต” รายงานผล “การนำผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ไทยร่วมประกวดและจัดนิทรรศการในงาน 45 th international exhibition of inventions Geneva Switzerland” ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต การดำเนินงานจของวิทยาเขตสุพรรณบุรี ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วยโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ พ.ศ. …. ฯลฯ ณ ห้องประชุมลำพอง 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 12 เมษายน 2560 ( ภาพ/ข่าว : พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด)