ประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย มสด. ครั้งที่ 12(15)/2560

นายนิคม กฤษณรังคุณ ประธานคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 12(15)/2560 โดยมีวาระสำคัญ เรื่อง (ร่าง) สรุปผลการดำเนินงานคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2559 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การดำเนินการทางวินัยของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. …. และสืบเนื่อง (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. …. ฯลฯ ณ ห้องประชุมลิขิต 2 โรงแรมสวนดุสิต เพลส เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2560 (ภาพ/ข่าว:พศิน)