ประชุมสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 3(9)/2560

ดร.บุญลือ ทองอยู่ นายกสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 3(9)/2560 มีวาระสำคัญเรื่อง พิจารณา การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จำนวน 5 หลักสูตร พิจารณาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (หลักสูต 5 ปี) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการโรงแรม หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย , สาขาวิชาเทคโนโลยีเคมี ,สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ฯลฯ ณ ห้องประชุมลำพอง 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 24 มีนาคม 2560 (ภาพ/ข่าว :พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด)