อธิการบดี มสด.มอบนโยบายแนวทางการพัฒนาการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพตำราและหนังสือที่ใช้ประกอบการเรียนการสอนและผลงานทางวิชาการของมหาวิทยาลัย

รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานเปิดการประชุม “โครงการพัฒนาคุณภาพตำราและหนังสือที่ใช้ประกอบการเรียนการสอน” ปีการศึกษา 2560 พร้อมมอบนโยบายแนวทางการพัฒนาการดำเนินงานโครงการฯและผลงานทางวิชาการของมหาวิทยาลัย กล่าวรายงานโครงการ วัตถุประสงค์ และความสำเร็จของโครงการตั้งแต่ปี 2556 จนถึงปัจจุบัน โดย ผศ.ดร.ชนะศึก นิชานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาการศึกษา พร้อมชี้แจงข้อตกลงในสัญญา(MOU)การเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพตำราฯประจำปีการศึกษา 2560 และ ดร.วิโรจน์ เทพบุตร ผู้อำนวยการศูนย์บริการสื่อและสิ่งพิมพ์กราฟฟิคไซต์ กล่าวถึงความคาดหวังในผลสัมฤทธิ์ของดครงการและคุณภาพของตำราและหนังสือที่ผ่านการเข้าร่วมโครงการ ณ ห้องประชุมศาลาชื่นอารมณ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2560 (ภาพ/ข่าว:พศิน)