ประชุมบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต (สายสนับสนุน) “อยู่อย่างมีความสุข สนุกกับการทำงานในสวนดุสิต5.0”

รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต มอบนโยบายทิศทางการดำเนินงานภายใต้แผนยุทธศาสตร์ใหม่ ในการประชุมบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต (สายสนับสนุน) “ อยู่อย่างมีความสุข สนุกกับการทำงานในสวนดุสิต5.0 ” พร้อมด้วย ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มอบนโยบายเรื่อง “ ทิศทางการดำเนินงานภายใต้แผนยุทธศาสตร์ใหม่ สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน” ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มอบนโยบายเรื่อง “ทิศทางการดำเนินงานภายใต้แผนยุทธศาสตร์ใหม่” รศ.พัชรี สวนแก้ว รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มอบนโยบายในหัวข้อ คุณ คือ “คนสำคัญ” ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี มอบนโยบายในเรื่อง “ความเชื่อมโยงที่ก่อให้เกิดสุข ในวิทยาเขตสุพรรณบุรี” ดร.พรชณิตว์ แก้วเนตร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและลูกค้าสัมพันธ์ มอบนโยบายในเรื่อง B.A.S.E. : แค่เปลี่ยนแนวคิด ชีวิตก็ “อินเตอร์” ดร.สวงค์ บุญปลูก รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ มอบนโยบายในเรื่อง “การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศให้สอดรับกับแนวทางพัฒนามหาวิทยาลัย” ผศ.ดร.ชนะศึก นิชานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาการศึกษา มอบนโยบายในเรื่อง “Routine to SDU Revolution” และ รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี บรรยายพิเศษเรื่อง คนสวนดุสิต : “คิด” และ “ทำ” แบบบูรณาการ ณ อาคารรักตะกนิษฐ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2560 (ภาพ/ข่าว:พศิน)