การประชุมคณะกรรมการยกร่างกฎหมาย มสด. ครั้งที่ 12(20)/2560

ดร.บุญลือ ทองอยู่ นายกสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการยกร่างกฎหมาย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 12(20)/2560 โดยมีวาระสำคัญเรื่อง ตารางเปรียบเทียบการเข้าสู่ตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมลิขิต 2 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 22 มีนาคม 2560 (ภาพ/ข่าว: พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด)