การประชุมคณะอนุกรรมการด้านความเสี่ยง มสด. ครั้งที่ 2(3)/2560

นายณรงค์ศักดิ์ ภูมิศรีสอาด กรรมการสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิตผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านความเสี่ยง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 2(3)/2560 มีวาระสำคัญเรื่อง (ร่าง) นโยบายการบริหารความเสี่ยง ประจำปีการศึกษา 2560 (ร่าง) กฎบัตรคณะอนุกรรมการด้านความเสี่ยง ประจำปีการศึกษา 2560 ฯลฯ ณ ห้องประชุมลิขิต 2 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 21 มีนาคม 2560 ( ภาพ/ข่าว:พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด )


Warning: Undefined global variable $s_blog_enable_comments in /hostdata/WebhostOrg02/president/public_html/main/wp-content/themes/plant/comments.php on line 17

Warning: Undefined global variable $s_footer in /hostdata/WebhostOrg02/president/public_html/main/wp-content/themes/plant/footer.php on line 26