การประชุมคณะกรรมการอำนวยการสวนดุสิตโฮมเบเกอรี่ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการสวนดุสิตโฮมเบเกอรี่ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยมีวาระการประชุมเรื่อง รายงานผลการดำเนินงานสวนดุสิตโฮมเบเกอรี่ ประจำปี 2559 ณ ห้องประชุมลิขิต 2 โรงแรมสวนดุสิต เพลส วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2560