การประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มสด.ครั้งที่ 1/2560

ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1/2560 มีวาระสำคัญเรื่อง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย คณบดี พ.ศ. 2558 หลักเกรฑ์และวิธีการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ฯลฯ ณ ห้องประชุมลิขิต 1 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 15 มีนาคม 2560 (ภาพ/ข่าว :พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด )