การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 2(2)/2560

รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 2(2)/2560 โดยมีวาระ เรื่องเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (SDU QA) ณ ห้องประชุมลำพอง 2 วันพุธที่ 15 มีนาคม 2560