การประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณ การเงิน และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5 (9)/2560

ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณ การเงิน และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5 (9)/2560 โดยมีวาระการประชุม ดังนี้ สรุปรายรับ-รายจ่าย และค้างชำระเงิน งบประมาณแผ่นดิน เงินบำรุงการศึกษา และเงินรายได้อื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 , รายงานผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณ การเงิน และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยฯ , รายงานผลการใช้จ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง , รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการประหยัดพลังงาน และสรุปปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีงบประมาณ 2560 และรายการสัญญาเช่าพื้นที่ตามสัญญาของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ ห้องประชุมลิขิต 1 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2560