การประชุมคณะกรรมการทำงานการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ครั้งที่ 1/2560

กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดการประชุมคณะกรรมการทำงานการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ครั้งที่ 1/2560 โดยมี ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธาน ณ ห้องประชุมอาคารสำนักมหาวิทยาลัย ชั้น 5 วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2560