การประชุมสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 2(8)/2560

ดร.บุญลือ ทองอยู่ นายกสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 2(8)/2560 มีวาระสำคัญเรื่อง การพิจารณาการกำหนดให้เบิกเบี้ยประชุม ของอนุกรรมการและกรรมการที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง  การพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย เครื่องแบบพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. …. ฯลฯ ณ ห้องประชุมลำพอง 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 (ภาพ/ข่าว :พิพัฒน์พล  เพ็ญเกิด)