ประชุมคณะต้อนรับคณะอนุกรรมการประเมินมาตรฐานหลักสูตร มาตรฐานการผลิตและมาตรฐานบัณฑิตปริญญาตรีทางการศึกษา (หลักสูตร 5 ปี)

รศ.ดร.ศิโรจน์  ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะต้อนรับคณะอนุกรรมการประเมินมาตรฐานหลักสูตร มาตรฐานการผลิตและมาตรฐานบัณฑิตปริญญาตรีทางการศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) คณะที่ 1 (ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก) เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินงาน โดยมีผู้บริหาร คณะครุศาสตร์ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมศาลาชื่นอารมณ์