การประชุมคณะทำงานการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 1(5)/2560

ผศ.ดร.พิทักษ์  จันทร์เจริญ  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะทำงานการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 1(5)/2560  มีวาระสำคัญดังนี้  (ร่าง) คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรอบการทำงานการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปีการศึกษา 2559  ฟอร์ม/คำอธิบาย การจัดทำคู่มือสำหรับสายวิชาการ และสายสนับสนุนวิชาการ ฯลฯ ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 (ภาพ/ข่าว : พิพัฒน์พล  เพ็ญเกิด ) 


Warning: Undefined global variable $s_blog_enable_comments in /hostdata/WebhostOrg02/president/public_html/main/wp-content/themes/plant/comments.php on line 17

Warning: Undefined global variable $s_footer in /hostdata/WebhostOrg02/president/public_html/main/wp-content/themes/plant/footer.php on line 26