การประชุมคณะทำงานการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 1(5)/2560

ผศ.ดร.พิทักษ์  จันทร์เจริญ  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะทำงานการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 1(5)/2560  มีวาระสำคัญดังนี้  (ร่าง) คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรอบการทำงานการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปีการศึกษา 2559  ฟอร์ม/คำอธิบาย การจัดทำคู่มือสำหรับสายวิชาการ และสายสนับสนุนวิชาการ ฯลฯ ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 (ภาพ/ข่าว : พิพัฒน์พล  เพ็ญเกิด )