ประชุม เรื่อง การจัดการคุณภาพด้านสิ่งแวดล้อม (Green & Clean University) ตามแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุม เรื่อง การจัดการคุณภาพด้านสิ่งแวดล้อม (Green & Clean University) ตามแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยสวนดุสิต (โครงการนำร่องภายในศูนย์วิทยาศาสตร์) ครั้งที่ 1/2560 พร้อมมอบนโยบายในการจัดการคุณภาพด้านสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (Green & Clean University) เพื่อมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่สวย สะอาด ใส่ใจสิ่งแวดล้อม มีเรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา กิจกรรมการดำเนินงานด้านการจัดการคุณภาพด้านสิ่งแวดล้อม (Green & Clean University) โดย นางสาวพรธิดา เทพประสิทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์สิ่งแวดล้อม นางสาวโสภิตา จันทร์เจริญ ผู้จัดการสำนักงานบริการอาคารวิทยาศาสตร์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้น 2 อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์วิทยาศาสตร์(ถนนสิรินธร) (ภาพ/ข่าว : พศิน)