ประชุมคณะกรรมการยกร่างกฎหมาย มสด. ครั้งที่ 8(16)/2560

ดร.บุญลือ ทองอยู่  นายกสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการยกร่างกฎหมาย  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 8(16)/2560  โดยมีวาระสำคัญ เรื่อง  (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การพิจารณากำหนดวิทยฐานะของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. …. (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง การใช้หัวกระดาษหนังสือของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ….  ฯลฯ ณ ห้องประชุมลิขิต 2  โรงแรมสวนดุสิต เพลส วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 (ภาพ/ข่าว:พศิน) 


Warning: Undefined global variable $s_blog_enable_comments in /hostdata/WebhostOrg02/president/public_html/main/wp-content/themes/plant/comments.php on line 17

Warning: Undefined global variable $s_footer in /hostdata/WebhostOrg02/president/public_html/main/wp-content/themes/plant/footer.php on line 26