การประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณ การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 4(8)/2560

ผศ.ดร.พิทักษ์  จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณ การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 4(8)/2560  โดยมีวาระสำคัญเรื่อง  แผนการจัดหารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของหน่วยงานอิสระ สวนดุสิตโพล สวนดุสิตโฮมเบเกอรี่ ศูนย์บริการสื่อและสิ่งพิมพ์กราฟฟิคไซท์ ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ ศูนย์บริการทดสอบทางวิชาการสวนดุสิต   แผนปฏิบัติงานและแผนการจัดหารายได้ของสำนักกิจการพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ฯลฯ ณ ห้องประชุมลิขิต 1 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 (ภาพ/ข่าว:พิพัฒน์พล  เพ็ญเกิด)