การประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 2(8)/ 2560

รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน  อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 2(8)/2560 โดยมีวาระสำคัญเรื่อง  พิจารณา หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัญฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุระกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 การปรับแผนการศึกษาตลอดหลักสูตร จำนวน 9 หลักสูตร การคัดเลือกผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิจากสภาวิชาการเพื่อเป็นคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะละ 2 ราย การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน 3 หลักสูตร ฯลฯ ณ ห้องประชุมลิขิต 1 โรงแรมสวนดุสิต เพลส  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่  14 กุมภาพันธ์ 2560  (ภาพ/ข่าว : พิพัฒน์พล  เพ็ญเกิด )