ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 2(11)/2560

รศ.ดร.ศิโรจน์  ผลพันธิน  อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 1(11)/2560โดยมีวาระสำคัญเรื่อง เกณฑ์การประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 2559 (SDUQA) ครั้งที่  2  การรายงานความก้าวหน้า การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ การรับสมัครนักศึกษาของมหาวิทยาลัย โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาวิชาการด้านการจัดทำข้อสอบมาตรฐาน สำหรับบุคลากรคณะครุศาสตร์ และการประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานมหาวิทยาลัย และนโยบายในการพัฒนามหาวิทยาลัยให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ฯลฯ  ห้องประชุมลำพอง 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 8 มกราคม 2560 ( ภาพ/ข่าว : พศิน)