การประชุมมอบนโยบายการดำเนินงานของศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง มสด.

รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายการดำเนินงานของศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  ณ ห้องประชุม ลิขิต 1 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560


Warning: Undefined global variable $s_blog_enable_comments in /hostdata/WebhostOrg02/president/public_html/main/wp-content/themes/plant/comments.php on line 17

Warning: Undefined global variable $s_footer in /hostdata/WebhostOrg02/president/public_html/main/wp-content/themes/plant/footer.php on line 26