การประชุมมอบนโยบายการดำเนินงานของศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง มสด.

รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายการดำเนินงานของศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  ณ ห้องประชุม ลิขิต 1 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560