ประชุมรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 2(11)/2560

รศ.ดร. ศิโรจน์  ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 2(11)/2560 โดยมีวาระสำคัญ เรื่อง  การพิจารณาผลการประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากร ประจำปีงบประมาณ .. 2559 การพิจารณาการเพิ่มค่าจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ .. 2559  การพิจารณาการเพิ่มค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ .. 2559 และสรุปผลการดำเนินงานของรองอธิการบดีประจำเดือนมกราคม 2560 ฯลฯ ห้องประชุมลิขิตโรงแรมสวนดุสิต เพลส วันที่ 1กุมภาพันธ์ 2560 ( ภา/ข่าว: พศิน )