มสด.รับมอบทุนการศึกษาจากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต รับมอบทุนการศึกษา จำนวน 600,000 บาท จากนายยุทธพงษ์ ภูมิบ่อพลับ ผู้จัดการภาคนครหลวง 4 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน ) ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2560 26