ประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 1(7)/ 2560

รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน  อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 1(7)/2560 โดยมีวาระสำคัญพิจารณา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร หลักสูตรใหม่ ..2560 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุงใหม่ .. 2560 และการปรับแผนการศึกษาตลอดหลักสูตร เสนอชื่อบุคคลภายนอกเพื่อแต่งตั้งเป็นอาจารย์พิเศษของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559 เสนอชื่อบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อแต่งตั้งเป็นอาจารย์พิเศษของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559 การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตร ขอกำหนดวันประชุมสภาวิชาการเป็นกรณีพิเศษ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 และเรื่องเสนอเพื่อทราบการขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ฯลฯ ในการนี้ รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน  อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต มอบดอกไม้แสดงความยินดีกับ ศ....หญิง ดร.พัชรา สินลอยมา ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศตํารวจชั้นนายพลด้วย ห้องประชุมลิขิต 1 โรงแรมสวนดุสิต เพลส  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่  23 มกราคม 2559  (ภาพ/ข่าว : พศิน