การประชุมรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งพิเศษ 2(11)/2560

รศ.ดร. ศิโรจน์  ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งพิเศษ 2(11)/2560 โดยมีวาระสำคัญเรื่อง  การเพิ่มค่าจ้างลูกจ้างของมหาวิทยาลัย (สัญญาจ้าง 1 ปี/สัญญาจ้างพิเศษ 1 ปี ) ประจำปีงบประมาณ 2559 การพิจารณาเพิ่มค่าจ้างลูกจ้างของมหาวิทยาลัย (สัญญาจ้าง 1 ปี/สัญญาจ้างพิเศษ 1 ปี ) ประจำปีงบประมาณ 2559 กรณีพิเศษ  ณ ห้องประชุมลิขิต 2  โรงแรมสวนดุสิต เพลส   วันที่  23 มกราคม 2560   ( ภาพ/ข่าว: พิพัฒน์พล  เพ็ญเกิด )