การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนสะสมเลี้ยงชีพ มสด. ครั้งที่ 1(9)/2560

ผศ.ดร.พิทักษ์  จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ทำประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนสะสมเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 1(9)/2560 โดยมีวาระสำคัญเรื่อง  รายงานการชำระหนี้เงินกู้เดือนธันวาคม 2559 และมกราคม 2560 ของโครงการโรงสีข้าว รายงานผลการนำเงินไปลงทุน ประมาณการกระแสเงินสด และการลงทุนฯลฯ ณ ห้องประชุม1208/1  อาคาร 1 ชั้น 2  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 23 มกราคม 2560  (ภาพ/ข่าว :พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด)