มสด. จัดประชุมเพื่อกำหนดทิศทางในการดำเนินการปรับยุทธศาสตร์ (Reprofiling)

ผศ.ดร.พิทักษ์  จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมกำหนดทิศทางในการดำเนินการปรับยุทธศาสตร์ (Reprofiling) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เพื่อให้การดำเนินงานของกองในสังกัดสำนักงานมหาวิทยาลัย มีแนวทางการปฏิบัติไปตามนโยบายการปรับยุทธศาสตร์อุดมศึกษาสู่ความเป็นเลิศ  ณ ห้องประชุม ชั้น 5 สำนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต  วันที่ 19 มกราคม 2560  ( ภาพ/ข่าว :พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด )