การประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณ การเงิน และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1(5)/2560

ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณ การเงิน และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1(5)/2560 โดยมีวาระการประชุม ดังนี้ รายงานผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณ การเงิน และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2559 , รายงานผลการดำเนินงานงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ไตรมาส 1 และงบประมาณตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 , สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 และแผนการจัดหารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ของหน่วยงานอิสระ ได้แก่ สวนดุสิตโพล สวนดุสิตโฮมเบเกอรี่ ศูนย์บริการสื่อและสิ่งพิมพ์กราฟฟิคไซท์ ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ ศูนย์บริการทดสอบทางวิชาการสวนดุสิต ณ ห้องประชุมลิขิต 1 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2560