ประชุมรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 1(10)/2560

รศ.ดร.ศิโรจน์  ผลพันธิน  อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 1(10)/2560 โดยมีวาระสำคัญ เรื่อง (ร่าง) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง การขึ้นเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. …. (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง การจ้างลูกจ้างของมหาวิทยาลัย พ.ศ. …. (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การบริหารศูนย์บริการสื่อสิ่งพิมพ์กราฟฟิคไซท์ พ.ศ. …. (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. …. การพิจารณาผลการประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และ การพิจารณาเพิ่มค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ฯลฯ ณ ห้องประชุมลิขิต 2 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2560 (ภาพ/ข่าว: พศิน )