มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกับ สมาคมคหเศรษฐศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จัดการประชุมวิชาการคหกรรมศาสตร์ ระดับชาติ ประจำปี 2559 “Thailand 4.0 : ผลิตผลคหกรรมศาสตร์สู่ตลาดโลก” เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานเปิดงานและบรรยายพิเศษ เรื่อง “61 ปี คหเศรษฐศาสตร์ พัฒนาคน พัฒนาชาติให้มั่นคง” กล่าวรายงานโครงการ โดย ผศ.ดร.กนกกานต์ วีระกุล คณบดีโรงเรียนการเรือน และกรรมการสมาคมคหเศรษฐศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมป์ โดยมี ดร.ศรันยา คุณะดิลก นายกสมาคมคหเศรษฐศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมป์ กล่าวขอบคุณการเป็นเข้าภาพจัดงาน ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) บรรยายพิเศษ เรื่อง “โอกาสและแนวทางของนักคหกรรมศาสตร์ในยุค Thailand 4.0”  และ รศ.ดร.สุขม เฉลยทรัพย์ ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต บรรยายพิเศษ เรื่อง “อยู่อย่างไรให้รุ่งในยุค Thailand 4.0” ทั้งนี้ ยังมีการนำเสนอผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ ผลงานโปสเตอร์ และนิทรรศการ จากเครือข่ายสถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมงาน และมอบรางวัลสำหรับการนำเสนอด้วยวาจาและแบบโปสเตอร์ด้วย ณ อาคารรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2559 (ภาพ/ข่าว:กองประชาสัมพันธ์)