มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดการประชุมบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต (สายวิชาการ) “อยู่อย่างไรในสวนดุสิต 5.0” ให้กับคณาจารย์คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ บัณฑิตวิทยาลัย และในช่วงบ่าย คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะพยาบาลศาสตร์  โรงเรียนการเรือน  เพื่อรับทราบนโยบายและทิศทางการดำเนินงานภายใต้แผนยุทธศาสตร์ใหม่ ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ทั้งได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มอบนโยบายในเรื่อง การบริหารจัดการเพื่อให้ “คนสวนดุสิต” อยู่ได้ในสวนดุสิต 5.0 “สนับสนุน ส่งเสริม สร้างความเข้าใจ”   ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มอบนโยบายในเรื่อง การบริหารวิชาการ โดยเน้นการพัฒนาทุกระบบ มี Roadmap ชัดเจน “สร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ” รศ.พัชรี สวนแก้ว รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มอบนโยบายในเรื่อง กระบวนการพัฒนานักศึกษาที่ชัดเจน โดยเน้น “คุณภาพบัณฑิต” “การจัดการคุณภาพด้านนักศึกษา”  ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ  รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี มอบนโยบายในเรื่อง การจัดการคุณภาพของวิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยเน้น “ความเชื่อมโยง บูรณาการ”  ดร.พรชณิตว์ แก้วเนตร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและลูกค้าสัมพันธ์ มอบนโยบายในเรื่อง  การเน้นคุณภาพที่เป็นที่ต้องการของตลาด ความเป็นสากลโดยความร่วมมือกับต่างประเทศ “ผลิตบัณฑิต ที่มีคุณภาพสากลตามที่ตลาดต้องการ” ดร.สวงค์ บุญปลูก รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ มอบนโยบายในเรื่อง มุ่งเน้นคุณภาพด้าน ICT (นักศึกษา หลักสูตร บุคลากร) “ICT เพื่อการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ”   ผศ.ดร.ชนะศึก นิชานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาการศึกษา มอบนโยบายในเรื่อง การขับเคลื่อนวิจัยสวนดุสิตให้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง โดยเน้น “กระบวนการ เป้าหมาย” ที่ชัดเจน “การเป็นมืออาชีพในการวิจัย (มีจิตวิญญาณการวิจัย)” เพื่อผลิตบัณฑิตสวนดุสิตอย่างมีคุณภาพ   รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์  ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี บรรยายพิเศษเรื่อง  คนสวนดุสิต : “คิด” และ “ทำ” แบบบูรณาการ  และ รศ.ดร.ศิโรจน์  พลพันธิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มอบนโยบายเรื่อง การปรับยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต   ณ อาคารรักตะกนิษฐ ชั้น 2 และในช่วงบ่าย ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ  ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม  2559 (ภาพ/ข่าว:พิพัฒน์พล  เพ็ญเกิด )